Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
Select Page

„Pöördepunkt“

ALGAS: 01/2020

LÕPPES: 01/2021

LÕPETATUD

Rahastaja

Euroopa Sotsiaalfond

Tellija

Sotsiaalministeerium

Programmi eesmärgid:

  • suurendada Ida-Virumaal riigipoolset tuge kohalikele omavalitsustele (edaspidi KOV) nende sotsiaalhoolekandeliste ülesannete täitmisel;
  • ühtlustada ja parandada sotsiaalhoolekande abimeetmete​ ​kvaliteeti KOV-i tasandil;
  • toetada esmatasandil täisealiste sotsiaalhoolekande süsteemi arendamist;
  • tuua Ida-Virumaale uusi oskusi ja teadmisi ning toetada sotsiaalvaldkonna arengut tervikuna, arvestades Ida-Virumaa KOV-ide spetsiifikat;
  • õpetada Ida-Virumaa KOV-idele täiendavaid teadmisi ja oskusi ühiskonna muutustest tingitud probleemide äratundmiseks ja seoste nägemiseks eri valdkondade vahel ning oskusi valida probleemide lahendamiseks kohane lähenemine sotsiaalvaldkonna juhtimises ja arengus;
  • suunata KOV-e kõigil tasanditel hoiakute ja suhtumise kujundamisel sotsiaalhoolekandes.

Arendusprogrammi tulemusena on ühtlustunud Ida-Viru maakonna KOV-ide poolt pakutavate sotsiaalhoolekande abimeetmete korraldus ja praktika ning paranenud sotsiaalteenuste osutamise kvaliteet. KOV-i juhid teadvustavad oma rolli muudatuste planeerimisel ja elluviimisel sotsiaalhooldekande valdkonnas. KOV-id koostöös partneritega loovad uusi ja edendavad olemasolevaid sotsiaalhoolekande valdkonna koostöövõrgustikke ning planeerivad ühiselt sotsiaalteenuste arendamist ja korraldamist. KOV-id rakendavad sotsiaalteenuste pakkumisel uuenduslikke lahendusi. Ida-Virumaa KOV-ide osalus ESF-i meetmest „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused“ rahastatavas avatud taotlusvoorus sotsiaalteenuste arendamiseks ja uute teenuste osutamiseks on suurenenud. KOV-id on omandanud oskuse kasutada teenusedisaini metoodikat.

Projektijuht: Jaanika Metssalu, programmijuht: Anu-Mall Naarits

Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni poolt korraldatud parimate sotsiaalala töötajate konkursil esitati Turundusproff OÜ tütarfirma Invicta OÜ ka nominendiks kategoorias Aasta koostööpartner 2021“.

Foto: Vahur Lõhmus

SEOTUD KOOLITUSED