Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
Select Page

UUS! “Dünaamilise juhtimise meistriklass” keskastmejuhtide koolitusprogramm

Marketingi Instituut on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

ALGAB: 18/10/2023

Sissejuhatus

Koolitusprogramm on mõeldud neile, kelle ülesandeks on kaasata oma meeskondasid püstitatud eesmärkide saavutamiseks ja juhtida inimesi läbi pingeliste olukordade, mis tekivad tänapäevases kiiresti muutuvas dünaamilises maailmas. Koolitusprogramm on suunatud keskastme juhtidele, kes soovivad arendada oma juhtimisoskusi ja muutuda seeläbi dünaamilisemaks juhiks.

19.09.23 toimunud programmi tutvustus on järelvaadatav SIIN (44 min)

 

 

Sihtrühm - kellele on neid teadmisi vaja?

 • keskastme juhid
 • väikeettevõtete juhid

Läbitavad teemad

 • Juhi roll
 • Enesejuhtimise ja teadlikkuse vajalikkus, tööriist(ad), nende kasutamine
 • Stressijuhtimine, läbipõlemine ja vaimne tervis
 • Ettevõtte strateegia elluviimine
 • Mõõdikud, elluviimise tööriistad ja oskus neid kasutada
 • Muutuste ja muudatuste olemused organisatsioonis, keskastme juhi roll nende elluviimisel
 • Kommunikatsioon muudatuste perioodil
 • Õppiva organisatsiooni põhimõtted ja oskus neid rakendada oma tiimis
 • Eesmärgistamise ja prioritiseerimise tehnikad
 • Tegevuste efektiivse planeerimise tööriistad
 • Tiimi profiili loomine ja analüüs
 • Tugevuste põhine juhtimine
 • Koostöökogemuse kujundamine, delegeerimine, vastutamine
 • Ootuste ja eesmärkide seadmine coachiva juhtimise võtmes, tiimi kaasamine ja vastutuse võtmise jagamine
 • Delegeerimine ja töötaja isikliku vastutuse võtmine

Koolituse läbinu oskab

 • Rakendada juhtimise baaskompetentse ja analüüsida ennast juhina
 • Planeerida teadlikult enda tegevusi rakendades mõnda ajajuhtimise tehnikat
 • Valida asjakohase tiimi profiili analüüsimise tööriista ja seda kasutada
 • Praktikas rakendada meeskonna arendamise ja võimestamise meetodeid
 • Analüüsida enda funktsiooni juhina organisatsiooni vaates
 • Rakendada töövõtteid, mis aitavad meeskonnal luua seost organisatsiooni missiooni, väärtuste ja eesmärkidega
 • Välja töötada koos meeskonnaga võimetekohased eesmärgid, mis toetavad organisatsiooni eesmärkide elluviimist
 • Suunata tiimiliikmeid konkreetsete eesmärkide ja alameesmärkide seadmisel ning kaasava vastutuse võtmisel
 • Kasutada coachiva juhtimise oskusi seatud eesmärkide püstitamisel
 • Tagada meeskonnaga kokkulepitud eesmärkide saavutamine ehk elluviimine
 • Analüüsida muudatuste vajalikkust ja oskab rakendada nende kommunikeerimise asjakohaseid võtteid
 • Valida välja sobivaima meetodi muudatuste rakendamiseks erinevates muudatuste etappides
 • Koostada plaani meeskonna kaasamiseks muudatuste elluviimisel
 • Analüüsida ennast, kui õppija ja oskab leida endale sobiva õppimismudeli
 • Koostada endale personaalne professionaalne arengukava (PAK)

Koolitusmeetodid

Koolitusprogramm koosneb kokku 6-st eraldiseisvast moodulist kogumahuga 210 ak. tundi, millest auditoorset tööd on 72 ak. tundi ja iseseisvat tööd 138 ak. tundi.

Ühe koolitusmooduli maht on 35 ak. tundi, millest auditoorset tööd on 12 ak. tundi ja iseseisvat tööd 23 ak. tundi.

Koolitusprogramm koosneb aktiivõppe vormis klassiruumis kontaktõppena läbiviidavatest koolituspäevadest ning praktilistest iseseisvatest ülesannetest koos tagasisidega. 

Koolitusprogrammi moodulid on üles ehitatud põhimõttel, et uusi oskusi omandatakse ning arendatakse arutelude, omavaheliste kogemuste jagamise, praktiliste tegevuste ja enese analüüsimise kaudu. Selleks, et iga osaleja saaks oma oskusi maksimaalselt arendada on grupi suuruseks kuni 12 osalejat. 

Koolitusprogramm sisaldab:
75% praktilisi aktiivõppemeetodeid, sh: grupitööd, praktilisi grupiarutelusid, individuaalsed ülesanded ja eneseanalüüsi ülesanded, juhtimiskaasuste lahendamine, iseseisvad tööd (sh. tagasisidestatud), praktiliste juhtimisülesannete lahendamine oma töö käigus koos oma meeskonnaga, personaalse isikliku arengu- ja tegevusplaani koostamine ning sellega töötamine.
25% lühiloenguid ja teooriate tutvustamist Iseseisva õppena koolitusvideote vaatamine koos koolitajapoolsete selgituste ja näidetega läbi koolitaja isikliku praktilise juhtimiskogemuse.

 

 

Koolitustingimused

Koolituse viib läbi ja tunnistuse väljastab Visionest Institute OÜ. 

Koolituse läbinule väljastatakse tõend või tunnistus. Tõend täienduskoolitusel osalemise kohta väljastatakse juhul, kui koolituse käigus ei sooritanud koolitusel osaleja positiivsele tulemusele hinnatavaid sooritusi ja/või iseseisvaid töid ega saavutanud seeläbi õpiväljundeid. Tunnistus väljastatakse juhul, kui koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutamist ja koolitusel osaleja saavutas need. 

Koolituse käigus hinnatakse igal moodulil osalejate individuaalseid iseseisvaid töid, praktilisi sooritusi ja seeläbi õpiväljundite saavutamist. Tunnistusel või selle lisas märgitakse ka omandatud õpiväljundid/oskused, õpiväljundite saavutamise hindamise viisid ning hindamise tulemused. 

Koolitust toetab e-õppe keskkond aadressil https://visionestinstitute.talentlms.com. Koolitused toimuvad alati olenemata osalejate arvust. Erakorraliselt on meil õigus muuta koolituse aega vastavalt kokkuleppele õppijatega. 

Lisainfo õppetöö korralduse ja kvaliteedi tagamise kohta.

Täienduskoolituse õppekavarühm: Juhtimine ja haldus

 

Koolitusprogrammi ajakava:

I “Kaosest kord: meisterlik aja juhtimine“ 18.10.2023 (8 ak/h) + 08.11.2023  (4 ak/h)

II “Sünergia meeskonnas: kõik talendid särama“ 15.11.2023 (8 ak/h) + 13.12.2023 (4 ak/h)

III “Sillalooja: organisatsiooni kultuuri arendamine“ 17.01.2024 (8 ak/h) + 07.02.2024 (4 ak/h)

IV “Eesmärgi navigaator: teekond visioonini“ 14.02.2024 (8 ak/h) + 06.03.2024 (4 ak/h)

V “Muudatuste meister: käivita, suuna ja vea uuendusi“ 13.03.2024 (8 ak/h) + 03.04.2024 (4 ak/h)

VI “Juhi ennast ise: kasva tulemuslikuks juhiks“ 10.04.2024 (8 ak/h) + 08.05.2024 (4 ak/h)

 

PROGRAMMI MOODULID

Koolituse Hind

Koolitusprogrammi hind 3150€ + km ( 6-moodulit) sisaldab koolituspäevade läbiviimist, koduste tööde tagasisidestamist ja hindamist ning koolitusmaterjale koolituskeskkonnas Talent LMS ning koolituspäevadel kahte kohvipausi ja lõunat.

Ühe mooduli hinnaks on  525€ +km.

3,150.00