Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
Select Page

Probleemide lahendamine ja otsustamine

Marketingi Instituut on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

ALGAB: 05/04/2023

Sissejuhatus

Kui Sa soovid, et Sinu töölaual (ega peas!) ei oleks pidevalt mõnda lahendamata probleemi, mis Sinu või su meeskonna tegevusplaanid segi pöörab, siis kõige parem asi, mida Sina teha saad, on õppida probleeme märkama ja lahendama. Teades, kuidas seda teha ja keda kaasata, võid saavutada üllatavalt häid tulemusi.

Koolituse viib läbi ja tunnistuse/tõendi väljastab Invicta OÜ.

Sihtrühm - kellele on neid teadmisi vaja?

Koolitusele on oodatud kõik juhid, sh esmatasandijuhid, keskastmejuhid, projektijuhid, valdkonnajuhid ja ka tippspetsialistid, kes soovivad omandada erinevaid tehnikaid ja tööriistu, mis aitavad neil oma töös probleeme tuvastada ja lahendada ning selleks vajalikke otsuseid langetada.

Läbitavad teemad

Mis on probleem?

 • Mis on probleemi olemus? Kuidas seda iseloomustada?
 • Miks probleemid üldse tekivad? Milliste probleemidega me silmitsi seisame?
 • Peamised probleemid ja nende põhjused tööl. Ühekordsed ja korduvad probleemid.
 • Millised on probleemide peamised põhjused? Probleemide sisemised ja välised tegurid.
 • Probleemide erinevad mõjud organisatsioonile, meeskonnale, inimesele.

 

Probleemi määratlemine ja „lahtimuukimine“

 • Kuidas saada selgust probleemi põhjuste osas ja miks see on nii oluline?
 • Probleemi tuvastamise meetodid. Probleemi “jäämägi”.
 • Võtmeküsimused probleemi määratlemisel. Kuue küsimuse meetod (“6 Wh’s”).
 • Probleemi määratlemise 5 sammu. Probleemi lahendamise 6 sammu.

 

Probleemi kaardistamine ja vajaliku informatsiooni hankimine

 • Probleemide märkamine ja ennetamine. JRK – juhtimine ringikõndides.
 • Millist infot on vaja koguda, et tagada õige probleemiga tegelemine? Kust see info saada?
 • Andmete erinevad liigid ja allikad. Andmete tõlgendamine ja informatsiooniks muutmine.
 • Faktid vs arvamused – milline info on oluline? Andmete kvaliteet ja usaldusväärsus.
 • Andmete kaardistamise tööriistad (erinevad diagrammid, Ishikawa, Pareto, Miks?-Miks? jt).
 • Erinevad analüüsi tööriistad. Sise- ja väliskeskkonna analüüsi meetodid.

 

Probleemi lahendusvariantide kaardistamine ja valikute kaalumine

 • Millised on võimalikud takistused probleemi lahendamisel? Edutegurid ja piiravad tegurid.
 • Valikuvõimaluste loomine. Loogilised ja loomingulised meetodid. Isiksuse tüübi mõju.
 • Lahenduste kaardistamise tööriistad (mõistekaart, kuus mõttemütsi, ajurünnak jt).
 • Valiku tegemise tööriistad (osadeks jaotamine, otsustusmaatriks, paarisvõrdlus jt).
 • Muud töötavad võimalused? Thiagi printsiip. Lateraalne mõtlemine.

 

Otsustamine ja otsuste elluviimine  

 • Millistel eeldustel saab teha hea otsuse? Hea otsuse ja lahenduse tunnused.
 • Kuidas inimesed otsuseid teevad? Milliseid otsuseid saab teha üksi? Millal kaasata teisi?
 • Otsustamise stiilid ja viisid. Kiire vs kaalutletud otsustamine. Otsustamise etapid.
 • Mis takistab otsuse vastuvõtmist? Otsustamise karid ja nende vältimine.
 • Otsuse rakendamine ja tegevuste kavandamine. Projekti loomise 6 etappi.
 • Tegevusplaani koostamine. “Verstapostid” ja “tolliväravad”. Gannti diagramm.
 • Kellega peab otsuste elluviimisel arvestama? Huvirühmade kaart ja kommunikatsiooniplaan.
 • Kuidas hinnata otsuse tulemuslikkust? Monitoorimine, kontrollimine ja hindamine.

Koolituse läbinu teab

Koolituse läbimisel osalejad:

 • teadvustavad probleemide olemuse ja nende tekkimise põhjused
 • käivad läbi probleemide määratlemise ja „lahtimuukimise“ erinevad võimalused
 • saavad teada probleemide lahendamise erinevad tehnikad, meetodid ja tööriistad
 • teadvustavad otsuste langetamise erinevad võimalused ja põhimõtted
 • praktiseerivad erinevate tööriistade kasutamist probleemi lahendamiseks ja otsustamiseks
 • oskavad kavandada vajalikke tegevusi otsuste elluviimiseks ja monitoorimiseks
 • saavad praktilisi soovitusi probleemidega tegelemiseks.

 

Koolituse tulemusel osalejad teavad, kuidas:

 • kirjeldada probleemi, selle olemust, ulatust ja mõju
 • koguda ja tõlgendada infot probleemi võimalike lahenduste tuvastamiseks
 • koostada ülevaadet erinevatest valikuvõimalustest lähtudes faktidest ja tõenditest
 • rakendada erinevaid otsustamise meetodeid valikute langetamiseks
 • kavandada tegevusi otsuste elluviimiseks ja tulemuste hindamiseks.

Koolitusmeetodid

Koolituspäev (8 AT) auditoorset tööd ja 10 AT iseseisvat tööd koos tagasisidega grupimentorluses.

Koolitus on üles ehitatud treeningu põhimõttel, st. uusi oskusi omandatakse ning arendatakse praktiliste tegevuste ja isikliku kogemuse saamise kaudu. Selleks, et iga osaleja saaks juba koolitusel oma oskusi maksimaalselt arendada on grupi suuruseks kuni 12 osalejat. Väike grupp võimaldab treeneril tegeleda iga osalejaga personaalsemalt.

Käesolev koolitus sisaldab:

 • 75% praktilisi aktiivõppemeetodeid, sh: grupitööd, diskussiooniülesanded, individuaalsed ülesanded ja eneseanalüüsi ülesanded, arutelud, juhtimiskaasuste lahendamine, kodutöö, Isikliku Arenguplaani koostamine.
 • 25% lühiloenguid teooriate tutvustamiseks koos treeneripoolsete selgituste ja näidetega praktikast.

Koolitustingimused

Koolitus toimub ruumis, mis vastab tervisekaitse nõuetele. Koolitust toetab e-õppe keskkond aadressil https://invictaeesti.talentlms.com. Koolitused toimuvad alati olenemata osalejate arvust. Erakorraliselt on Marketingi Instituudil õigus muuta koolituse aega vastavalt kokkuleppele õppijatega. COVID-19 leviku tõkestamiseks ettenähtud ohutusnõuetega tutvu siin.

Lisainfo õppetöö korralduse ja kvaliteedi tagamise kohta.

Täienduskoolituse õppekavarühm: Juhtimine ja haldus

Koolituse Hind

Koolituse hind 450€ + km sisaldab koolituspäeva läbiviimist, iseseisva töö tagasisidestamist grupimentorlusena, koolitusmaterjale koolituskeskkonnas Talent LMS ja koolituspäeval kahte kohvipausi ja lõunat.

450.00