Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
Select Page

Muudatuste meister: käivita, suuna ja vea uuendusi

Marketingi Instituut on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

ALGAB: 13/03/2024

Sissejuhatus

V moodul: “Muudatuste meister: käivita, suuna ja vea uuendusi“

Juhina ei pea sa mitte ainult reageerima muudatustele, vaid pead olema ka see, kes muudatuste vajalikkust näeb ja nende elluviimist juhib.

Eesmärk: Tutvustada muudatuste vorme organisatsioonis ning arendada keskasmejuhtide kompetentse muudatustele reageerimisel, kommunikeerimisel ja juhtimisel.

 

Sihtrühm - kellele on neid teadmisi vaja?

 • Keskastme juhid
 • Väikeettevõtete juhid

Läbitavad teemad

 • Muutuste ja muudatuste olemused organisatsioonis
 • Keskastme juhi roll nende elluviimisel 
 • Erinevates muudatuste etappides kasutatavad juhtimisstiilid
 • Kommunikatsioon muudatuste perioodil

Koolituse läbinu oskab

 • Analüüsida muudatuste vajalikkust ja oskab rakendada nende kommunikeerimise asjakohaseid võtteid
 • Valida välja sobivaima meetodi muudatuste rakendamiseks erinevates muudatuste etappides
 • Koostada plaani meeskonna kaasamiseks muudatuste elluviimisel

Koolitusmeetodid

Koolitusmooduli maht on 35 akadeemilist tundi ja see koosneb:

 • koolituspäevale eelnevalt iseseisva tööna koolitusvideote vaatamisest
 • ühest aktiivõppe vormis klassiruumis kontaktõppena läbiviidavast koolituspäevast 
 • praktilistest iseseisvatest ülesannetest koos tagasisidega 

Koolitusprogrammi moodulid on üles ehitatud põhimõttel, et uusi oskusi omandatakse ning arendatakse arutelude, omavaheliste kogemuste jagamise, praktiliste tegevuste ja enese analüüsimise kaudu. Selleks, et iga osaleja saaks oma oskusi maksimaalselt arendada on grupi suuruseks kuni 12 osalejat. 

Koolitusmoodul sisaldab:


75% praktilisi aktiivõppemeetodeid, sh: grupitööd, praktilisi grupiarutelusid, individuaalsed ülesanded ja eneseanalüüsi ülesanded, juhtimiskaasuste lahendamine, iseseisvad tööd (sh. tagasisidestatud), praktiliste juhtimisülesannete lahendamine oma töö käigus koos oma meeskonnaga, personaalse isikliku arengu- ja tegevusplaani koostamine ning sellega töötamine.
25% lühiloenguid ja teooriate tutvustamist Iseseisva õppena koolitusvideote vaatamine koos koolitajapoolsete selgituste ja näidetega läbi koolitaja isikliku praktilise juhtimiskogemuse.

Koolitustingimused

Koolituse viib läbi ja tunnistuse väljastab Visionest Institute OÜ. 

Koolituse läbinule väljastatakse tõend või tunnistus. Tõend täienduskoolitusel osalemise kohta väljastatakse juhul, kui koolituse käigus ei sooritanud koolitusel osaleja positiivsele tulemusele hinnatavaid sooritusi ja/või iseseisvaid töid ega saavutanud seeläbi õpiväljundeid. Tunnistus väljastatakse juhul, kui koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutamist ja koolitusel osaleja saavutas need. 

Koolituse käigus hinnatakse igal moodulil osalejate individuaalseid iseseisvaid töid, praktilisi sooritusi ja seeläbi õpiväljundite saavutamist. Tunnistusel või selle lisas märgitakse ka omandatud õpiväljundid/oskused, õpiväljundite saavutamise hindamise viisid ning hindamise tulemused. 

Koolitust toetab e-õppe keskkond aadressil https://visionestinstitute.talentlms.com. Koolitused toimuvad alati olenemata osalejate arvust. Erakorraliselt on meil õigus muuta koolituse aega vastavalt kokkuleppele õppijatega. 

Lisainfo õppetöö korralduse ja kvaliteedi tagamise kohta.

Täienduskoolituse õppekavarühm: Juhtimine ja haldus

 

Koolitusmooduli ajakava:

V “Muudatuste meister: käivita, suuna ja vea uuendusi“ 13.03.2024 (8 ak/h) + 03.04.2024 (4 ak/h)

 

Koolituse Hind

Koolituse hind 525€ + km sisaldab koolituspäeva läbiviimist, koduste tööde tagasisidestamist ja hindamist, koolitusmaterjale koolituskeskkonnas Talent LMS, koolituspäeval kahte kohvipausi ja lõunat.

525.00