Select Page

Kaugtöö tulemuslik juhtimine

Marketingi Instituut on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

ALGAB: 09/11/2021

Sissejuhatus

Treening annab juhtidele teadmised ja praktilised tööriistad paindlike töövormide rakendamiseks ning hajusmeeskondade igapäevaseks juhtimiseks.

Sihtrühm - kellele on neid teadmisi vaja?

Koolitus on mõeldud nii hajusmeeskondade juhtidele kui ka kõigile teistele, kes suuremal või vähemalt määral juhivad kaugtööd tegevaid spetsialiste.

Läbitavad teemad

Kaugtöö edukaks toimimiseks vajalikud hoiakud ja suhtumised. Kuidas toita sisemist motivatsiooni?
Kaugtöö tegemise eeldused. Töötaja kompetentsid, mis on vajalikud edukaks kaugtööks.
Kaugtöö õnnestumiseks vajalikud kokkulepped.
Juhi hoiakud. Oma uskumuste uurimine inimeste ja töö tegemise kohta ja toetavate uskumuste sõnastamine.
Töötaja hoiakud. Arengule ja iseseisvusele suunatud meelsuse kujundamine. Sisemise motivatsiooni toetamine.

Usalduslike suhete loomine ja hoidmine distantsilt. Organisatsiooni väärtuste/kultuuri edasikandmine kaugtöö puhul.
Millal Sul on tunne, et Sinu juht/meeskond/organisatsioon on Sinu selja taga Sind toetamas?
Millised on elementaarsed asjad kontoris, mis toimuvad iseeneslikult? Kuidas neid kaugtöö puhul asendada?
Kuidas saavutada kokkukuuluvustunnet, kuuluvust meeskonda?
Soovitused kodukontori töötajale – kuidas hoida häid harjumusi

Produktiivsuse tagamine ja tulemuste saavutamine kaugtöös. Kommunikatsiooni eripärad.
Kaugjuhtimise rutiinid ja tehnikad eesmärkide kokkuleppimiseks ja tulemuste hindamiseks. Koormus hajusmeeskonnas ja töötajate toetamine.
Kas infovahetuse vajalik sagedus on hajusmeeskonnas erinev? Infoliikide jagamine sobivate kanalite vahel. Kuidas sõnumi iseloom mõjutab kanali valikut?
E-mail on surnud, elagu sõnumisuhtlus. Hajusmeeskondade efektiivse sõnumisuhtluse eripärad.
Erinevate töötajagruppide erinevad vajadused suhtlusel – (peakontori-, regiooniosakonna-, kodukontori-, välisriigi- ja allhanketöötajad ning partnerid).

Üks ühele vestlused distantsilt
Juhi regulaarsed üks-ühele vestlused töötajaga – erinevad liigid. Kuidas neid kohtumisi üles ehitada, milliseid küsimusi küsida, kuidas luua kontakti ja pakkuda tuge? Spontaansed check-in’d. Praktika.
Aeg, millal oled ise kättesaadav

Grupiprotsesside juhtimine kaugtöös
Koosolekud meeskonnaga. Koosolekute tüübid.
Eduka hajusmeeskonna online-koosoleku läbiviimise eripärad. Eesmärgistamine, planeerimine, läbiviimine ja tulemuste hindamine. Koosoleku kanali valik.

Peamised väljakutsed kaugtöö juhtimisel
Interaktiivne arutelu grupiga. Oma küsimuste ja kitsaskohtade väljatoomine ja väikestes gruppides arutelu/lahenduste leidmine.

Koolituse läbinu teab

Koolituse tulemusena on osaleja…

  • omandanud oskuse luua edukaks hajusmeeskonna juhtimiseks vajalikke süsteeme ja juhtida kaugtöö protsesse;
  • mõtestanud kaugtöö tegemiseks vajalikke tingimusi, suhtumisi, kokkuleppeid ning saanud teadmisi töötaja sisemise motivatsiooni toetamiseks;
  • omandanud oskuse kujundada koostööl ja usaldusel põhinevat kaugtöö töökultuuri oma üksuses;
  • teadvustanud kommunikatsiooni eripärad hajusmeeskonnas ning oskab luua tulemuste saavutamist toetavaid rutiine;
  • saanud mõtteid huvitavate ja edasiviivate online-vestluste ja -koosolekute korraldamiseks;
  • koostanud Isikliku arenguplaani õpitu koheseks elluviimiseks.

Koolitusmeetodid

Koolituspäev (6 AT) auditoorset tööd ja 10 AT iseseisvat tööd koos tagasisidega grupimentorluses.

Koolitus on üles ehitatud treeningu põhimõttel, st. uusi oskusi omandatakse ning arendatakse praktiliste tegevuste ja isikliku kogemuse saamise kaudu. Selleks, et iga osaleja saaks juba koolitusel oma oskusi maksimaalselt arendada on grupi suuruseks kuni 12 osalejat. Väike grupp võimaldab treeneril tegeleda iga osalejaga personaalsemalt.

Käesolev koolitus sisaldab:
75% praktilisi aktiivõppemeetodeid, sh: grupitööd, diskussiooniülesanded, individuaalsed ülesanded ja eneseanalüüsi ülesanded, arutelud, juhtimiskaasuste lahendamine, kodutöö, Isikliku Arenguplaani koostamine.
25% lühiloenguid teooriate tutvustamiseks koos treeneripoolsete selgituste ja näidetega praktikast.

Koolitustingimused

Koolitus toimub ruumis, mis vastab tervisekaitse nõuetele. Koolitust toetab e-õppe keskkond aadressil https://invictaeesti.talentlms.com. Koolitused toimuvad alati olenemata osalejate arvust. Erakorraliselt on Marketingi Instituudil õigus muuta koolituse aega vastavalt kokkuleppele õppijatega.

Lisainfo õppetöö korralduse ja kvaliteedi tagamise kohta.

Täienduskoolituse õppekavarühm: Juhtimine ja haldus

Koolituse Hind

Koolituse hind 450€ +km sisaldab koolituspäeva läbiviimist, iseseisva töö tagasisidestamist grupimentorlusena ja koolitusmaterjale koolituskeskkonnas Talent LMS.

450.00