Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
Select Page

Esmatasandijuhi arenguprogramm „Eestvedamine ja juhtimine“

Marketingi Instituut on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

ALGAB: 27/09/2023

Sissejuhatus

Arenguprogramm toetab eelkõige juhte, kes peavad inimesi juhtima läbi organisatoorsete muudatuste, eelarvekärbete või muude pingeolukordade. Programm on sobilik kõigile esmatasandijuhtidele, kes soovivad arendada oma juhtimisoskusi järgmistes valdkondades: iseenda juhtimine ja arendamine; meeskonna juhtimine ja arendamine; probleemide lahendamine ja otsustamine; muutuste ja innovatsiooni juhtimine; stressi- ja enesejuhtimine tervise hoidmiseks.

Koolituse viib läbi ja tunnistuse/tõendi väljastab Invicta OÜ.

Sihtrühm - kellele on neid teadmisi vaja?

Osalema on oodatud kõik alustavad juhid, kes on spetsialistist juhiks saanud, juhid, kes omavad juhitöö kogemust, aga ei ole juhtimiskoolitusel osalenud ja juhipotentsiaaliga spetsialistid, kes plaanivad järgmist sammu karjääriredelil (juhtide järelkasv). Arenguprogramm sobib hästi ka projektijuhtidele, kes juhivad meeskondi pikaajalistes projektides.

Läbitavad teemad

I moodul: “Eestvedamine – juhist liidriks“

 • Erinevad juhiks olemise viisid: juht vs liider. Miks olla liider ja mitte juht?
  Juhtidele ja liidritele omased hoiakud ning käitumine: mille poolest need erinevad? Liidriksolemise suunaviidad (isikuomadused, teadmised, tegutsemine)
  Eestvedamise olemus, sisu ning väärtus inimeste juhtimisel, meeskonna koostöö tõhustamisel ja tulemuste saavutamisel.
  Eestvedamise mudelid (sh delegeerimine, teenindav, tegevusele/muutusele keskendumine) ja nende tähtsus
  Tegevustele suunatud juhtimine ja liidriksolek: eesmärkide seadmine, kaasamine, inspireerimine, muudatuste juhtimine
  Juhist liidriks arenemine: liidri roll, isikuomadused ja kompetentsid. Sulle omane eestvedamise stiil. Sinu isiklik areng liidrina.

II moodul: “Tulemuslik meeskond – kuidas selleni jõuda”

 • Head ja avatud suhted meeskonnas.
 • Kuidas kuulata ja mõista tiimi liikmeid? Kuidas teha koostööd lahenduste leidmiseks?
 • Suhtlemistehnikad ja nende mõju eri olukordades.
 • Usalduse kasvatamine meeskonnas.
 • Usalduse 6 võtmeelementi.
 • Grupi ja meeskonna erisused. Millised tunnused on efektiivsel meeskonnal?
 • Meeskonna ja inimeste juhtimine eri arenguetappides. Praktilised soovitused juhile.
 • Sinu meeskonna tugevused ja nõrkused (Belbini rollide põhjal). Keda vajad oma meeskonda juurde ja keda pead arendama?

III moodul “Innovatsioon ja muudatused organisatsioonis”

 • Juhi roll muutuste algatamises ja elluviimises.
 • Kas ja millist kasu toovad muutused ja innovatsioon organisatsioonile?
 • Muutuse ajendid, takistused ja tüübid. Põhjused, miks muutuse elluviimine sageli ebaõnnestub.
 • Muutuste kommunikeerimine. Mida pead tegema, millele mõtlema, keda ja kuidas kaasama? Kommunikatsioonikanalid ja -meetodid.
 • Meeskonnatöö korraldamine muutuste keerises.
 • Kasulikud soovitused muutuse edukaks elluviimiseks.

IV moodul “Probleemide lahendamine ja otsustamine”

 • Mis on probleem?
 • Probleemi määratlemine ja ”lahtimuukimine”
 • Probleemi kaardistamine ja vajaliku informatsiooni hankimine
 • Probleemi lahendusvariantide kaardistamine ja valikute kaalumine
 • Otsustamine ja otsuste elluviimine.

V moodul: “Tervise ja heaolu juhtimine”

 • Vaimse tervise komponendid.
 • Emotsionaalse stiili analüüs.
 • Psühholoogiline turvalisus tööl.
 • Stressi olemus.
 • Distress.
 • Loovus vaimse tervise tasakaalustajana.

Koolituse läbinu teab

I moodulis “Eestvedamine – juhist liidriks“:

 • õpid tundma eestvedamise tähendust ning olulisust inimeste juhtimisel;
  saad teada, miks on eestvedamine kui liidrile omane juhtimis- ja käitumisstiil inimeste juhtimisel kasulik;
 • õpid tundma liidrile omaseid otsustamisstiile ja oskad vajadusel teha sobivaid valikuid;
 • saad teada, millised liidriomadused on Sulle omased ja milliseid tasub arendada;
 • õpid teadlikumalt ja tasakaalukamalt iseennast ning oma meeskonda juhtima;
 • koostad endale isikliku arengu- ja tegevusplaani õpitu elluviimiseks.

II moodulis “Tulemuslik meeskond – kuidas selleni jõuda“:

 • õpid tundma, kuidas meeskonnad kujunevad ja arenevad;
 • saad teada, mida on vaja teha hästi koostoimiva meeskonna loomiseks;
 • õpid, kuidas luua, hoida ning arendada positiivseid suhteid meeskonnas ja inimeste vahel;
 • tutvud meeskonnarollidega, mõistad nende tähtsust meeskonna kujundamisel ja tulemuste saavutamisel;
 • saad teada, kuidas oma meeskonda selle arengu eri etappides toetada, motiveerida ja juhtida.

III moodulis “Innovatsioon ja muudatused organisatsioonis“:

 • saad teada, miks muudatused on organisatsioonidele nii vajalikud;
 • õpid mõistma iseenda rolli organisatsioonis toimuvate muudatuste elluviimisel;
 • õpid muudatusi oma meeskonnale kommunikeerima ja neid kaasama;
 • saad teadlikumaks muutuste ja innovatsiooni mõjust inimestele ning meeskondadele;
 • saad teada, kuidas oma meeskonda muutuste elluviimisel toetada ja motiveerida;
 • õpid mõistma kommunikatsiooni olulisust muutuste ja innovatsiooni elluviimisel;
 • saad teada, millised on levinumad takistused muutuste elluviimisel ning kuidas neid ületada.

IV moodulis “Probleemide lahendamine ja otsustamine“:

 • teadvustad probleemide olemuse ja nende tekkimise põhjused
 • käid läbi probleemide määratlemise ja „lahtimuukimise“ erinevad võimalused
 • saad teada probleemide lahendamise erinevad tehnikad, meetodid ja tööriistad
 • teadvustad otsuste langetamise erinevad võimalused ja põhimõtted
 • praktiseerid erinevate tööriistade kasutamist probleemi lahendamiseks ja otsustamiseks
 • kavandad vajalikke tegevusi otsuste elluviimiseks ja monitoorimiseks
 • saad praktilisi soovitusi probleemidega tegelemiseks.

V moodulis “Tervise ja heaolu juhtimine”:

 • saad teadlikuks vaimse tervise komponentidest ja nende tasakaalustamisest;
 • mõistad psühholoogilise turvalisuse olemust ja selle vajadust töökohal;
 • saad teada enda kuue emotsionaalse stiili hetkeseisu;
 • määrad oma peamised stressorid ning tunned ära distressi;
 • tutvud tervislike eluviiside erinevate mudelitega;
 • saad teadlikuks elukvaliteedi olulisusest ja mõjutajatest;
 • õpid toime tulema enese ja oma meeskonna tasakaalus hoidmisega.

Koolitusmeetodid

Arenguprogramm koosneb 5 juhtimistreeningu moodulist (kokku 5 aktiivõppevormis koolituspäeva, kogumahus 40 AT) ning iseseisvatest praktilistest kodutöödest koos tagasisidega grupimentorluses (kokku kogumahus 50 AT).
Arenguprogrammi kogumaht on 90 tundi.

Arenguprogrammi moodulid on üles ehitatud treeningu põhimõttel, st. uusi oskusi omandatakse ning arendatakse praktiliste tegevuste ja isikliku kogemuse saamise kaudu. Selleks, et iga osaleja saaks oma oskusi maksimaalselt arendada on grupi suuruseks kuni 12 osalejat. Väike grupp võimaldab treeneril tegeleda iga osalejaga personaalsemalt.

Arenguprogramm sisaldab:
75% praktilisi aktiivõppemeetodeid, sh: grupitööd, diskussiooniülesanded, individuaalsed ülesanded ja eneseanalüüsi ülesanded, arutelud, juhtimiskaasuste lahendamine, iseseisvad tööd (sh. tagasisidestatud), töö juhtimisalaste artiklitega, isikliku arengu- ja tegevusplaani plaani koostamine ning sellega töötamine.
25% lühiloenguid teooriate tutvustamiseks koos treeneripoolsete selgituste ja näidetega praktikast.

Koolitustingimused

Koolitus toimub ruumis, mis vastab tervisekaitse nõuetele. Koolitust toetab e-õppe keskkond aadressil https://invictaeesti.talentlms.com. Koolitused toimuvad alati olenemata osalejate arvust. Erakorraliselt on meil õigus muuta koolituse aega vastavalt kokkuleppele õppijatega. COVID-19 leviku tõkestamiseks ettenähtud ohutusnõuetega tutvu siin.

Lisainfo õppetöö korralduse ja kvaliteedi tagamise kohta.

Täienduskoolituse õppekavarühm: Juhtimine ja haldus

PROGRAMMI MOODULID

Koolituse Hind

Arenguprogrammi osalemistasu on 2080€ + km sisaldab koolituspäevade läbiviimist, koolitustel osalemist, koolitusmaterjale koolituskeskkonnas Talent LMS, iseseisvaid töid ja grupimentorlust ning koolituspäevadel kahte kohvipausi ja lõunat.

2,080.00