Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
Select Page

Eestvedamine – juhist liidriks

Marketingi Instituut on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

ALGAB: 27/09/2023

Sissejuhatus

Täna oodatakse juhilt senisest suuremat töötaja väärtustamist, kaasamist, innustamist ja inspireerimist, tema arengu toetamist ja avatud suhtlemist. Juhi ülesanne on anda tööle tähendus. Just seetõttu on juhil vaja arendada liidrile omaseid võimetepõhiseid kompetentse.

Koolituse viib läbi ja tunnistuse/tõendi väljastab Invicta OÜ.

Sihtrühm - kellele on neid teadmisi vaja?

Koolitusele on oodatud kõik esmatasandijuhid ja keskastmejuhid, kes omavad mõningast  juhitöö, sh. inimeste ja meeskonna juhtimise kogemust, on läbinud juhi baasoskuste koolituse (nt Sissejuhatus juhtimisse) ja soovivad nüüd arendada oma eestvedamise oskusi.  Koolitus sobib hästi ka projektijuhtidele, kes juhivad meeskondi pikaajalistes projektides.

Läbitavad teemad

Kasvatame arusaamist liidriks olemisest. 

 • Liidrid ja juhid
 • Mille poolest nad erinevad?
 • Juhtidele iseloomulikud hoiakud
 • Liidrile iseloomulikud hoiakud
 • Millised on nende sarnasused?
 • Nende mõlema vajalikkus.

Juhi / liidri roll

 • Inimeste juhtimisel
 • Mida ootab meeskond sinult?
 • Mida ootab sinu juht sinult?
 • Ressursside juhtimisel
 • Infovoo juhtimisel
 • Kuidas seda kõike teha majanduslikult tõhusalt ja tulemuslikult

Liidriksolemise suunaviidad

 • Isikuomadused – Kes sina oled?
 • Olukorrad – Mida sina tead?
 • Liidri roll, ülesanne – mida sina teed?

Erinevad liidrimudelid

 • Vaatame paari tuntumat mudelit ja nende mõju tulemuslikkusele, organisatsioonikultuurile ja suhetele. Burn´i mudel ja J. Adair´i mudel

Liidri olulisemad omadused

 • Uurime, milliseid omadusi liidrite puhul enim väärtustatakse.
 • Millised liidriomadused on sinu valdkonnas (sinu töös) olulised?

Tegevuste juhtimine

Muudatuste, ümberkujundamise juhtimine

Otsustamise stiilid

 • Millised on tuntumad otsustamise stiilid
 • Milline on minu stiil

Juhtimisstiilid

 • Inimestele suunatud stiilid
 • Ülesandele suunatud stiilid
 • Milline on minu stiil

Tegevustele suunatud juhtimine ja liidriksolek

 • Eesmärkide seadmine
 • Meeskonna kaasamine
 • Iga üksiku meeskonnaliikme kaasamine
 • Mida tähendab kaasamine? Kuidas kaasata?
 • Olulised küsimused ja tegevused liidrina tegutsemisel

Jõuallikad

Eestvedamisele omane käitumine ja jõuallikad

 • Organisatoorsed – ressursid, positsioon, sund, tasu (preemia)
 • Isiklikud – suhtlus/ühiskondlik, ekspert/kogemused, isikupära/isiksus
 • Teadmised – võrgustik, informatsioon

Liidri kompetentsid 

 • Kompetentsid, mis on liidritele omased
 • Millised on minu liidrikompetentsid?
 • Milliseid kompetentse on mul vaja arendada?

Mulle sobiv eestvedamise stiil

 • Eestvedamine kui liidrile omane stiil
 • Isikliku eestvedamise stiili ja käitumise valik ning arendamine.

Teadmiste ja oskuste rakendamise võime arendamine praktika ja simulatsiooni abil

Päeva kokkuvõte

Koolituse läbinu teab

 • eestvedamise tähendust ning olulisust inimeste juhtimisel;
 • miks on eestvedamine kui liidrile omane juhtimis- ja käitumisstiil kasulik;
 • tunneb erinevaid liidrile omaseid otsustamisstiile ja oskab vajadusel teha sobivaid valikuid;
 • teab, millised liidriomadused on talle omased ja milliseid tasub arendada;
 • oskab teadlikumalt ja tasakaalukamalt iseennast ning oma meeskonda juhtida;
 • on koostanud endale isikliku arengu- ja tegevusplaani õpitu elluviimiseks.

Koolitusmeetodid

Koolituspäev 8 AT sisaldab teoreetilist sissejuhatust teemasse, iseseisvaid- ja grupiharjutusi ja sellele järgneb kodune töö ning koolitaja tagasisidet. Koolituse kogumaht on 15 tundi koos iseseisva tööga.

Koolitus on üles ehitatud treeningu põhimõttel, st. uusi oskusi omandatakse ning arendatakse praktiliste tegevuste ja isikliku kogemuse saamise kaudu. Selleks, et iga osaleja saaks juba koolitusel oma oskusi maksimaalselt arendada on grupi suuruseks kuni 12 osalejat. Väike grupp võimaldab treeneril tegeleda iga osalejaga personaalsemalt.

Käesolev koolitus sisaldab:
75% praktilisi aktiivõppemeetodeid, sh: grupitööd, diskussiooniülesanded, individuaalsed ülesanded ja eneseanalüüsi ülesanded, arutelud, juhtimiskaasuste lahendamine, kodutöö, Isikliku Arenguplaani koostamine.
25% lühiloenguid teooriate tutvustamiseks koos treeneripoolsete selgituste ja näidetega praktikast.

Koolitustingimused

Koolitus toimub ruumis, mis vastab tervisekaitse nõuetele. Koolitust toetab e-õppe keskkond aadressil https://invictaeesti.talentlms.com. Koolitused toimuvad alati olenemata osalejate arvust. Erakorraliselt on Marketingi Instituudil õigus muuta koolituse aega vastavalt kokkuleppele õppijatega. COVID-19 leviku tõkestamiseks ettenähtud ohutusnõuetega tutvu siin.

Lisainfo õppetöö korralduse ja kvaliteedi tagamise kohta.

Täienduskoolituse õppekavarühm: Juhtimine ja haldus

Koolituse Hind

Koolituse hind 450€ +km sisaldab koolituspäeva läbiviimist, iseseisva töö tagasisidestamist grupimentorlusena, koolitusmaterjale koolituskeskkonnas Talent LMS ja koolituspäeval kahte kohvipausi ja lõunat.

450.00