Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
Select Page

Eesmärgi navigaator: teekond visioonini

Marketingi Instituut on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

ALGAB: 14/02/2024

Sissejuhatus

IV moodul: “Eesmärgi navigaator: teekond visioonini“

Kuidas seada ja saavutada eesmärke, mis on kooskõlas organisatsiooni visiooni ja eesmärkidega.

Eesmärk: Täiendada ning arendada keskastme juhi kompetentse ning anda reaalseid praktilisi tööriistu, et läbi kaasamise, teadliku juhtimise ning koostöö meeskonnaga eesmärke seada ja ellu viia.

 

Sihtrühm - kellele on neid teadmisi vaja?

 • Keskastme juhid
 • Väikeettevõtete juhid

Läbitavad teemad

 • Ettevõtte strateegia elluviimine
 • Mõõdikud, elluviimise tööriistad ja oskus neid kasutada
 • Tulemuslikkuse võtmenäitajad, nende mõõtmine ja analüüsimine OKR (Objectives, Key Results) / KPI (Key, Performance, Indicators)
 • Delegeerimine ja töötaja isikliku vastutuse võtmine
 • Ootuste ja eesmärkide seadmine coachiva juhtimise võtmes, tiimi kaasamine ja vastutuse võtmise jagamine

Koolituse läbinu oskab

 • Analüüsida enda funktsiooni juhina organisatsiooni vaates
 • Rakendada töövõtteid, mis aitavad meeskonnal luua seost organisatsiooni missiooni, väärtuste ja eesmärkidega
 • Välja töötada koos meeskonnaga võimetekohased eesmärgid, mis toetavad organisatsiooni eesmärkide elluviimist

Koolitusmeetodid

Koolitusmooduli maht on 35 akadeemilist tundi ja see koosneb:

 • koolituspäevale eelnevalt iseseisva tööna koolitusvideote vaatamisest
 • ühest aktiivõppe vormis klassiruumis kontaktõppena läbiviidavast koolituspäevast 
 • praktilistest iseseisvatest ülesannetest koos tagasisidega 

Koolitusprogrammi moodulid on üles ehitatud põhimõttel, et uusi oskusi omandatakse ning arendatakse arutelude, omavaheliste kogemuste jagamise, praktiliste tegevuste ja enese analüüsimise kaudu. Selleks, et iga osaleja saaks oma oskusi maksimaalselt arendada on grupi suuruseks kuni 12 osalejat. 

Koolitusmoodul sisaldab:


75% praktilisi aktiivõppemeetodeid, sh: grupitööd, praktilisi grupiarutelusid, individuaalsed ülesanded ja eneseanalüüsi ülesanded, juhtimiskaasuste lahendamine, iseseisvad tööd (sh. tagasisidestatud), praktiliste juhtimisülesannete lahendamine oma töö käigus koos oma meeskonnaga, personaalse isikliku arengu- ja tegevusplaani koostamine ning sellega töötamine.
25% lühiloenguid ja teooriate tutvustamist Iseseisva õppena koolitusvideote vaatamine koos koolitajapoolsete selgituste ja näidetega läbi koolitaja isikliku praktilise juhtimiskogemuse.

Koolitustingimused

Koolituse viib läbi ja tunnistuse väljastab Visionest Institute OÜ. 

Koolituse läbinule väljastatakse tõend või tunnistus. Tõend täienduskoolitusel osalemise kohta väljastatakse juhul, kui koolituse käigus ei sooritanud koolitusel osaleja positiivsele tulemusele hinnatavaid sooritusi ja/või iseseisvaid töid ega saavutanud seeläbi õpiväljundeid. Tunnistus väljastatakse juhul, kui koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutamist ja koolitusel osaleja saavutas need. 

Koolituse käigus hinnatakse igal moodulil osalejate individuaalseid iseseisvaid töid, praktilisi sooritusi ja seeläbi õpiväljundite saavutamist. Tunnistusel või selle lisas märgitakse ka omandatud õpiväljundid/oskused, õpiväljundite saavutamise hindamise viisid ning hindamise tulemused. 

Koolitust toetab e-õppe keskkond aadressil https://visionestinstitute.talentlms.com. Koolitused toimuvad alati olenemata osalejate arvust. Erakorraliselt on meil õigus muuta koolituse aega vastavalt kokkuleppele õppijatega. 

Lisainfo õppetöö korralduse ja kvaliteedi tagamise kohta.

Täienduskoolituse õppekavarühm: Juhtimine ja haldus

 

Koolitusmooduli ajakava:

IV “Eesmärgi navigaator: teekond visioonini“ 14.02.2024 (8 ak/h) + 06.03.2024 (4 ak/h)

 

Koolituse Hind

Koolituse hind 525€ + km sisaldab koolituspäeva läbiviimist, koduste tööde tagasisidestamist ja hindamist, koolitusmaterjale koolituskeskkonnas Talent LMS, koolituspäeval kahte kohvipausi ja lõunat.

525.00