Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
Select Page

Kaosest kord: meisterlik aja juhtimine

Marketingi Instituut on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

ALGAB: 18/10/2023

Sissejuhatus

I moodul: “Kaosest kord: meisterlik aja juhtimine”

Ajajuhtimise tehnikad, mis viivad sind kaosest korda ja teevad sind oma aja peremeheks koos juhi oskuste analüüsimisega.

Eesmärk: Koolituse tulemusel õppija mõistab keskastmejuhi rolli ja oskab lähtuvalt eesmärgist oma aega ja tegevusi efektiivselt planeerida.

 

Sihtrühm - kellele on neid teadmisi vaja?

 • Keskastme juhid
 • Väikeettevõtete juhid

Läbitavad teemad

 • Juhi roll 
 • Mis vajab juhtimist, eestvedamist ja delegeerimist?
 • Enesejuhtimise tehnikad ja aja planeerimine
 • Eesmärgistamise ja prioritiseerimise tehnikad
 • Tegevuste efektiivse planeerimise tööriistad

Koolituse läbinu oskab

 • Rakendada juhtimise baaskompetentse ja analüüsida ennast juhina
 • Planeerida teadlikult enda tegevusi rakendades mõnda ajajuhtimise tehnikat

Koolitusmeetodid

Koolitusmooduli maht on 35 akadeemilist tundi ja see koosneb:

 • koolituspäevale eelnevalt iseseisva tööna koolitusvideote vaatamisest
 • ühest aktiivõppe vormis klassiruumis kontaktõppena läbiviidavast koolituspäevast 
 • praktilistest iseseisvatest ülesannetest koos tagasisidega 

Koolitusprogrammi moodulid on üles ehitatud põhimõttel, et uusi oskusi omandatakse ning arendatakse arutelude, omavaheliste kogemuste jagamise, praktiliste tegevuste ja enese analüüsimise kaudu. Selleks, et iga osaleja saaks oma oskusi maksimaalselt arendada on grupi suuruseks kuni 12 osalejat. 

Koolitusmoodul sisaldab:


75% praktilisi aktiivõppemeetodeid, sh: grupitööd, praktilisi grupiarutelusid, individuaalsed ülesanded ja eneseanalüüsi ülesanded, juhtimiskaasuste lahendamine, iseseisvad tööd (sh. tagasisidestatud), praktiliste juhtimisülesannete lahendamine oma töö käigus koos oma meeskonnaga, personaalse isikliku arengu- ja tegevusplaani koostamine ning sellega töötamine.
25% lühiloenguid ja teooriate tutvustamist Iseseisva õppena koolitusvideote vaatamine koos koolitajapoolsete selgituste ja näidetega läbi koolitaja isikliku praktilise juhtimiskogemuse.

Koolitustingimused

Koolituse viib läbi ja tunnistuse väljastab Visionest Institute OÜ. 

Koolituse läbinule väljastatakse tõend või tunnistus. Tõend täienduskoolitusel osalemise kohta väljastatakse juhul, kui koolituse käigus ei sooritanud koolitusel osaleja positiivsele tulemusele hinnatavaid sooritusi ja/või iseseisvaid töid ega saavutanud seeläbi õpiväljundeid. Tunnistus väljastatakse juhul, kui koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutamist ja koolitusel osaleja saavutas need. 

Koolituse käigus hinnatakse igal moodulil osalejate individuaalseid iseseisvaid töid, praktilisi sooritusi ja seeläbi õpiväljundite saavutamist. Tunnistusel või selle lisas märgitakse ka omandatud õpiväljundid/oskused, õpiväljundite saavutamise hindamise viisid ning hindamise tulemused. 

Koolitust toetab e-õppe keskkond aadressil https://visionestinstitute.talentlms.com. Koolitused toimuvad alati olenemata osalejate arvust. Erakorraliselt on meil õigus muuta koolituse aega vastavalt kokkuleppele õppijatega. 

Lisainfo õppetöö korralduse ja kvaliteedi tagamise kohta.

Täienduskoolituse õppekavarühm: Juhtimine ja haldus

Koolitusmooduli ajakava:

I “Kaosest kord: meisterlik aja juhtimine“ 18.10.2023 (8 ak/h) + 08.11.2023  (4 ak/h)

Koolituse Hind

Koolituse hind 525€ + km sisaldab koolituspäeva läbiviimist, koduste tööde tagasisidestamist ja hindamist, koolitusmaterjale koolituskeskkonnas Talent LMS, koolituspäeval kahte kohvipausi ja lõunat.

525.00