Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
Select Page

Isikuandmete kaitse

Isikuandmete kaitse

Isikuandmete vastutavaks töötlejaks on Visionest Institute OÜ.

Pakume oma klientidele erinevaid koolitusi, kirjastamise ning turundusteenuseid, mille osutamise käigus puutume kokku ka oma klientide isikuandmetega.

Klientide andmete kogumine ja kasutamine

Kogume klientidelt ainult neid andmeid, mis on hädavajalikud teenuste osutamiseks: küsime nime, e-maili aadressi, elukohta või töökoha aadressi, telefoni ning koolituste tunnistuste ja tõendite väljastamiseks ka isikukoodi.

Nende andmete alusel kutsume teid koolitusele ja väljastame tunnistuse või tõendi, anname ligipääsu koolituskeskkonnale, saadame teile ajakirja koju, tööle või anname ligipääsu ajakirjale veebis ning saadame arveid. Turunduslepingute täitmisel oma klientide jaoks võime koguda andmed ning saata uudiskirju nende nimel.

Küsime ainult seda infot, mida teenuse osutamiseks vaja on (näiteks koolituse tunnistuste või tõendite väljastamiseks isikukoode või ajakirja saatmiseks kodust aadressi).

Saadame teile uudiskirju või turundusinfot ainult vastavalt teie soovile ning võite sellest igal hetkel loobuda.

Vajadusel saadame teie andmed Maksu- ja Tolliametile tulumaksusoodustuse saamiseks.

Teie andmete alusel loome koolituskeskkonda ligipääsu. Vastavalt koolitusele jälgime teie osalemist koolitustel ja e-õppes selleks, et otsustada, kas saate koolituse läbimise eest tõendi või tunnistuse.

Teie andmete alusel anname ligipääsu ajakirjale veebis ning jälgime, kui kaua ajakirja tellimus kehtib. Selle alusel otsustame, millal teeme ettepaneku tellimist jätkata.

Veebilehel mi.ee kasutame küpsiseid, mis aitavad koguda infot lehe külastatavuse kohta. Lisaks kasutame automaatset andmekogumisprogrammi Google Analytics ning Facebook Pixel.

Isikuandmete jagamine

Koolitustel osalejate kohta peame edastama andmeid koolituse eest maksjale ehk lõpptellijale, kui lõpptellija ei ole teie ise, vaid keegi teine (nt tööandja, Töötukassa vms).

Samuti võime edastada koolitusel osalejate kohta andmed (ees- ja perekonnanimi, teatud juhtudel ka isikukood) koolitajale, sest tema kontrollib koolitusel osalejate registreerimist.

Ajakirja tellijate isikuandmed edastame postiasutusele ajakirjade kojukandeks.

Vajadusel saadame teile tunnistuse või tõendi postiga, selleks küsime aadressi eraldi.

Uudiskirjade saatmiseks kasutame Mailchimpi programmi, nende saatmiseks saab registreerida meie kodulehtedel või koolitustel.

Arveldusandmed saadame raamatupidamisfirmale.

Vajadusel saadame maksekohustuste rikkumisel andmed võlgnevuste kohta (sh kliendi isikukood, maksehäire tekkimise ja lõppemise kuupäev ning summa) teavet maksehäireregistrisse, mida peab AS Creditinfo Eesti (registrikood 10256137) ning mida maksehäireregistri kasutajad (nt pangad, tööandjad jne) kasutavad krediidiotsuste tegemiseks ja lepingupartnerite taustakontrolliks.

Kohustuste rikkumisega seotud andmeid võime oma õiguste ja huvide kaitseks edastada ka inkassoettevõtetele, õigusnõustajatele, kohtule ja muudele isikutele ja asutustele, kes tegelevad vastavate nõuete menetlemisega.

Isikuandmete edastamisel saadame ainult need andmed, mida vaja on. Näiteks koolituse lõpptellijale edastame registreerimislehed või individuaalsed osavõtulehed, kus on näha koolitusel osaleja nimi, isikukood, koolitusel osalemise aeg ja koht ning osaleja allkiri, tagasisidelehed ja koopiad tunnistustest või tõenditest.

Isikuandmete hoidmine

Hoiame isikuandmeid google drives, müügitarkvaras Pipedrive, otseturunduse tarkvaras Mailchimp ja ajakirja tellijate baasis, millele saavad ligi vaid seda infot oma töös vajavad töötajad.

Töötajate töölepingutes, aga ka koolitajatega sõlmitavates käsunduslepingutes on ettenähtud kliendiandmete konfidentsiaalsuse hoidmise kohustus ning vastutus selle olulise kohustuse rikkumise ees.

Meie töötajad kasutavad tööalase info vahetamiseks mõeldud nimelist e-posti aadressi, mistõttu liigub ka isikuandmeid sisaldav info turvaliselt läbi meie poolt kasutatava usaldusväärse teenusepakkuja (OÜ Zone Media) meiliserveri.

Andmete säilitamine

Hoiame teie andmeid koolitustel osalemise kohta 10 aastat, nii kaua saate paluda taastada oma õpiinfo meie juures.

Ajakirja tellijate infot säilitame 7 aastat peale tellimuse lõppemist.

Uudiskirjade infot saadame nii kaua kui soovite.

Teil on õigus:
  • saada teavet enda kohta kogutud isikuandmete ja nende töötlemise kohta, sh õigus saada tasuta koopia töödeldavatest isikuandmetest;
  • esitada vastuväide isikuandmete töötlemise osas;
  • nõuda isikuandmete parandamist või täiendamist, kui andmed on ebaõiged või mittetäielikud;
  • nõuda isikuandmete kustutamist;
  • nõuda isikuandmete töötlemise piiramist;
  • võtta isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek osaliselt või täielikult tagasi;
  • pöörduda isikuandmete töötlemise nõuete rikkumise korral Andmekaitse Inspektsiooni (www.aki.ee) või kohtu poole
Andmekaitse eest vastutab

Ettevõtte tegevjuht Anu-Mall Naarits, kes on läbinud sellekohase koolituse.